[MDRM]전체 워크플로우에 등록된 컴퍼넌트 및 명령어 출력

1. 작업배경

워크플로우에 등록된 컴퍼넌트 명 및 사용되는 명령어를 통합 조회

2. 테스트 환경

MDRM 전 버전

3.Step-by-step guide

출력된 데이터를 내려받아 엑셀로 정제하면 전체 워크플로우에 등록된 

실행되는 컴퍼넌트 및 호스트, 등록된 스크립트를 파악 할 수 있다.

출력 예시 : 워크플로우명 | 노드명 | 실행명령(등록된 스크립트)

node_select.sql
select wf_title, cmp_title, b.node_name, tmp_properties
 from (
 select a.title as wf_title
    , b.title as cmp_title
    ,b.cmp_param_value->>’con_type_flg’ as con_type_flg
    , case when b.cmp_param_value->>’agent_list’ = ”
           then b.cmp_param_value->>’server’
           else b.cmp_param_value->>’agent_list’
       end as node_id
    ,b.cmp_param_value->>’agent_list’ as agent_list
    ,b.cmp_param_value->>’server’ as srv
    ,b.cmp_param_value->>’tmp_properties’ as tmp_properties
 from last_workflows a
inner join last_wf_components b
   on a.wf_id = b.wf_id
where b.cmp_type in (‘2’)
order by a.wf_id, b.cmp_id
 ) as base
left outer join nodes b
 on base.node_id = b.node_id

단순 조회

# docker exec -it gam bash

# su – mccs

# psql -d mccs -f node_select.sql

또는 아래 스크립트 작성하여 “node.log”  생성 후 

엑셀로 정제하여 사용

node.sh
su – mccs <<EOF > node.log
psql -d mccs -f node_select.sql
exit
EOF